Lenmar Undead Power

 ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเลนมาร์ มีระยะเวลาในการรับประกัน 1 ปี โดยนับจากวันที่ซื้อสินค้าในใบเสร็จรับเงิน


เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1. ผลิตภัณฑ์ของเลนมาร์จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2. ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3. ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถมาส่งซ่อมที่บริษัทฯได้ ผู้ซื้อสามารถส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาใบรับประกัน และเขียนรายละเอียดปัญหาที่พบมาที่บริษัทฯตามที่อยู๋ด้านล่าง

บริษัท เอ็น พี เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด (ฝ่ายเคลมสินค้า)
546/29-31 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็น พี เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็น พี เอส เค อินเตอร์เทรด จำกัด เท่านั้น

 


เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

1. การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้งานปกติ ผิววัสดุภายนอกของผลิตภัณฑ์เป็นรอยถลอก หรือขีดข่วน การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ถูกความชื้น อยู่ในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
2. ความเสียหายอันเกิดจากการจ่ายกระแสไฟเกินให้กับผลิตภัณฑ์
3. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือน ทำตกหรือถูกกดทับ
4. การดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์ หรือการซ่อมโดยผู้ที่ไม่ได้การรับรองจากบริษัทฯ
5. ความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ถูกน้ำ ความชื้น หรือสารเคมี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
6. ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติต่างๆ
7. ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง
8. ความสึกกร่อนของอุปกรณ์ อันเกิดจากสภาพผิดปรกติของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เครื่องตั้งอยู่
9. การใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ของบริษัทฯ (Original Accessory)

 

Lets be friends

    จัดส่งฟรีเมื่อซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

    ส่ง EMS ฟรีเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป